Miljøpolitikk, mål og aspekter

Strøm Gundersen AS skal være en av de beste og mest anerkjente entreprenørene når det gjelder miljøvennlig prosjektering og bygging i de geografiske områdene vi konkurrerer i. Vi forplikter oss til å forhindre forurensing og til en kontinuerlig forbedring av vår miljøprestasjon.

Miljømål

Vi har satt følgende mål for vår virksomhet for å forbedre vår miljøprestasjon. Målene er målbare og skal måles på for å synliggjøre vår måloppnåelse og forbedringer. Fastsatte minimumskrav til måloppnåelse beskrives som driftskriterier i relevante prosedyrer.

 • Avfallsbehandling med 80 % sorteringsgrad. Mest mulig gjenvinning og minst mulig restavfall. Totalmengde avfall reduseres med 10 % pr. kvadratmeter, målsetting for 2019 er 45 kg. pr. m2.
 • Bruk av miljøvennlige produkter. Måling og vurdering av gjennomslag for bruk av miljøvennlige produkter. Målsetning om to grønne prosjekter årlig.
 • Energi. Bruk av fjernvarme i byggproduksjonen der det er mulig, måling av energibruk i byggproduksjon for reduksjon av forbruk pr. produsert kvadratmeter. Energihensyn i prosjekteringsfasen.
 • Miljøvurdering av stoffer og produkter som benyttes i våre prosjekter.

Miljøaspekter

Strøm Gundersen AS har identifisert og vurdert følgende miljøaspekter som påvirker vår miljøprestasjon.

 • Utslipp til vann, jord og luft
 • Utslipp av eksos, oljer, kjemikalier, spillvann, ulike typer avfall
 • Støy
 • Støv
 • Natur og terrenginngrep
 • Avfallsbehandling
 • Emballasje
 • Avkapp og restmaterialer
 • Bruk av materialer og produkter i stedlig byggproduksjon
 • Andre tilknyttede leverandørers miljøprestasjon og presteringsevne
 • Energihensyn og energibruk i byggproduksjon.

Avfallsbehandling, bruk av materialer og produkter, og energibruk i stedlig byggproduksjon er vurdert som våre vesentlige miljøaspekter. Bygg-/anleggsavdelingen revideres i utvalgte prosjekter to ganger årlig (februar og oktober). Maskinavdelingen revideres én gang årlig i august måned.

Miljømålene oppnås ved å:

 • Fokusere på vår miljøpolitikk og våre miljømål i rekrutterings- og markedsarbeid
 • Opplære alle våre ansatte i våre retningslinjer for miljøvennlig bygging, samt prosjektering der dette inngår i arbeidsomfanget vårt.
 • Utarbeide og etterlevere miljøplan og RTB-plan for alle nye prosjekter som skal utføres.
 • Opprettholde gode rutiner for miljøvennlig prosjektering og bygging. Sikre at våre egne, byggherrens og offentlige krav og målsetninger oppnås når det gjelder vårt forhold til det ytre miljø.
 • Påse at vårt miljøsstyringssystem etterleves og stadig forbedres gjennom interne revisjoner.
 • Definere konkrete miljømål i nært samarbeid med oppdragsgiver som skal settes til et nytt prosjekt og foreta etterevaluering for å måle resultat opp mot målene som ble satt.
 • Vi fastsetter i tillegg miljømål prosjektvis