Åpenhetsloven

Strøm Gundersen AS er omfattet av åpenhetsloven, som skal fremme etterlevelsen av menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold og sikre enhver tilgang til denne informasjonen.

Her følger en gjennomgang av hvordan vi jobber med og etterlever åpenhetsloven.

Måten vi driver på, definerer oss som selskap. Strøm Gundersen AS setter krav til sine medarbeidere og lederes opptreden og forretningspraksis. Samtidig stilles det tydelige forventninger til våre samarbeidspartnere.

Åpenhetsloven er med på å sikre etterlevelsen av menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og pålegger virksomheter som Strøm Gundersen AS informasjonsplikt og en plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger. Arbeidet med dette skal redegjøres for og publiseres minst en gang i året.

Åpenhetsloven tredde i kraft 1. juli 2022, og har påvirket vårt arbeid med å identifisere og rapportere potensiell risiko knyttet til innkjøp samt oppfølging av leverandører og underentreprenører i hele Strøm Gundersen AS. Strøm Gundersen AS prioriterer arbeidet med å sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold på våre byggeplasser høyt. Åpenhetsloven er baser på grunnleggende menneskerettigheter relatert til økonomiske, sosiale og politiske rettigheter i arbeidslivet, og er baser på OECD sine retningslinjer.

Kravene i åpenhetsloven er forankret i styringsdokumenter, gjennom tydelig rolle- og ansvarsfordeling på ulike organisatoriske nivåer, samt at det er integrert i den daglige driften gjennom kurs, prosedyrer, innkjøpsrutiner, kontraktsmaler, rapportering, påseplikt, kontroller på prosjekt og rutiner for varsling.

Strøm Gundersen AS følger OECD sine retningslinjer, som er en preakseptert og anbefalt modell for aktsomhetsvurdering:

 

Både åpenhetslovens forarbeider og OECD’s retningslinjer viser at åpenhetsloven er basert på en risikohåndteringstilnærming, som tilsier at man ikke skal håndtere all potensiell risiko i leverandørkjeden og bygger på proporsjonalitet mellom tiltak og den mulige risikoens art og omfang. Strøm Gundersen AS har en omfattende leverandørkjede med mange ledd og underleverandører, som igjen har sine leverandørkjeder. Strøm Gundersen har en risikobasert tilnærming til aktsomhetsvurderinger.